Center for Society Development

Начало » Публикации » Икономически анализи и доклади » Бюджет 2014 – тенденции и прогнози (от перспективата на периода януари-април 2014)

Бюджет 2014 – тенденции и прогнози (от перспективата на периода януари-април 2014)

автор: Център за обществено развитие

За последните четири фискални години България на два пъти прибягва до актуализация на своя основен финансов план – държавния бюджет. Известно е, че бюджетът освен като счетоводна сметка, се приема и служи като инструмент за водене на икономическа политика. Още повече в отсъствието на монетарна политика, отнета от ръцете на българските власти след приемането на действието на системата на паричен съвет през 1997 г., този инструмент придобива доминиращо значение в българския обществен живот в последните 17 години. Заедно с това неговото състояние е индикатор, който се наблюдава от всички икономически агенти вътре и извън страната, допринасяйки за динамиката на техните инвестиционни намерения и икономическа активност в средносрочен и дългосрочен период. Следователно темата за бюджета на страната се приема като основна за просперитета на нацията, и в тази връзка много пъти се спекулира с нея по повод на политически или идеологически борби между различните партии, лидери и групи със специален интерес.
Независимо от негативния характер на публичното говорене, от страна на експерти, политици и наблюдатели, относно състоянието на бюджета на страната и оттам извеждането на тези за предстоящ фалит, то официалните данни дават основание да се заключи: бюджетът никога не е бил по-зле, но и никога не е бил по-добре?
В тази връзка и в контекста на социално-икономическата и политическа криза, обхванала България през последните години, е важно да се приеме/осъзнае, че състоянието на Бюджет 2014 е тема, която трябва да се разглежда и анализира в дълбочина. Още повече преди да се дават крайни оценки за качеството на дадено държавно управление, дадените политики или действия от една страна, и от друга – за състоянието на държавата изобщо. За тази цел обаче трябва да се познава понятието „бюджет”, както и структурата и отношенията на основните елементи в рамките на изградената структура.
Настоящият материал има претенциите, че ще даде една по-добра и крайно подробна картина на състоянието на бюджета на държавата към този момент, както и ще запознае/информира аудиторията относно течащи тенденции и взаимовръзки в рамките на този важен елемент на държавно управление. Основен източник на данни са официалните данни от Министерството на финансите (www.minfin.bg/меню статистика).
Условно, широкоизползвания в публичното пространство термин „държавен бюджет”, се дели на бюджет на ниво Консолидирана фискална програма (КФП), обхващащ Националния бюджет и бюджета по линия на Европейските средства. От своя страна бюджетът на ниво Национален бюджет включва следните съставни бюджети: Държавен бюджет (обхваща Централен бюджет, Бюджет на съдебната власт, Бюджет на Народното събрание и др.), Бюджет на социалното осигуряване (НЗОК, ДОО), бюджет на Общини, бюджет на др. разпоредители (ВУЗ, БАН, БНР, БТА и др.) и др. сметки.
Какви са тенденциите и перспективите пред Бюджет 2014?
Приходна част

Темата за събираемостта на даъчните приходи е част от по-голямата тема за изпълнението на бюджетните приходи изобщо. Какво се случва?
Към 30.04.2014 г. размерът на общите приходи по КФП (данъчни, неданъчни и помощи) е 9 453.8 млн. лв. (30.5% от годишните разчети по КФП към ЗДБРБ за 2014 г.), което е с 1.8% (165.2 млн. лв.) повече спрямо 30.04.2013 г. За последните пет години посочените приходи отбелязват исторически връх.
Погледнато в динамика, при анализа на отчетните данни за изпълнението на КФП, за първите четири месеца на 2014 г., се забелязва отчетлива тенденция на остро забавяне в темпа на ръст на общите приходи след като на годишна база през месец януари приходите растат с 15,8%; през месец февруари – с 9,8%; през месец март – с 6,8% и през април – с 1,8%.
Отправяйки поглед към изпълнението на бюджета (КФП) през 2013 г. ще видим, че представянето на бюджетните приходи в рамките на разглеждания период се е движело относително добре. В края на месец февруари приходите растат с 4,0%, а през април – с 8,8%. За сравнение през 2012 г. представянето на приходите наподобяваше текущите тенденции – ръст на годишна база от 13,4% през месец януари; 11,5% – през февруари; 7,7% – през март и 7,4% през април.

В институционално отношение картината е следната:

Общите приходи, отчитани на ниво Национален бюджет (постъпленията по държавния бюджет, плюс бюджета на социалното осигуряване и общините) възлизат на 8 889,9 млн.лв, което е с 1.3% (112.8 млн. лв.) повече спрямо 30.04.2013 г. За последните шест години (от 2008 г. се съставя такъв бюджет във връзка с членството на страната в ЕС) посочените приходи отбелязват исторически връх. На ниво Национален бюджет това е най-добрата година (за първите 4 месеца) по отношение на общи приходи в историята!
Данъчните приходи на ниво Национален бюджет са в размер на 7 510.3 млн. лв., което е с 1.7% (123.1 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 7 387,2 млн.лв. (с 5,7% или 397,1 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 6 990,1 млн.лв. (с 7,6 % или 492,6 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. (година на актуализация) посочените данъчни приходи се увеличават с 1 669,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. (най-силната бюджетна година в историята) – с 38,2 млн.лв.
По-детайлният анализ на структурата на ниво Национален бюджет показва, че към 30.04.2014 г. данъчните приходи на ниво Държавен бюджет (величината, която се изпълнява със ЗДБРБ и обхваща републикански бюджет, бюджета на Народното събрание и бюджета на съдебната власт) са в размер на 5 223,0 млн.лв. (30.1% от разчетените за годината), което е с 0.5% (27.5 млн. лв.) по-малко спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 5 250.5 млн.лв. (с 5,6% или 279,4 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 4 971,1 млн.лв. (с 11,5 % или 511,4 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план обаче, спрямо 30.04.2010 г. посочените данъчни приходи се увеличават с 1 234,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. (най-силната бюджетна година в исторически план) – намаляват с 406,6 млн.лв.
По отношение на данъчните постъпления в Бюджетите на социалното осигуряване, към 30.04.2014 г., те са в размер на 1 974,2 млн. лв., което е ръст от 7,4% (135,8 млн.лв) спрямо същата отчетна дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 4,9% (85,5 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. вече се наблюдава спад на годишна база от 1,7% (30,7 млн.лв). Така спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 331,3 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. (най-силната бюджетна година в исторически план) – с 296,6 млн.лв.
По отношение на Общинските данъчни приходи, към 30.04.2014 г., те възлизат на 313,1 млн.лв, което е с 5,3 % (15,9 млн.лв) повече спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 12,1% (32,1 млн.лв.), а към 30.04.2012 г. – 4,5% (12,0 млн.лв). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 76,7 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. (най-силната бюджетна година в исторически план) – с 131,2 млн.лв.

Неданъчните приходи на ниво Национален бюджет (постъпленията по държавния бюджет, плюс бюджета на социалното осигуряване и общините) възлизат на 1 359,4 млн. лв., което е с 1.0% (13,1 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 1 346,1 млн.лв. (с 4,2% или 53,7 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 1 292,4 млн.лв. (с 1,9 % или 24,0 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи спадат с 44,1 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – се увеличават с 59,0 млн.лв.
По-детайлният анализ на структурата показва, че към 30.04.2014 г. неданъчните приходи на ниво Държавен бюджет са в размер на 709,9 млн.лв. което е с 1.6% (11.4 млн. лв.) по-малко спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 721,3 млн.лв. (с 3,0% или 22,1 млн.лв по-малко спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 743,4 млн.лв. (с 0,4% или 2,9 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи показват спад със 177,0 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – спад в размер на 183,1 млн.лв.
По отношение на неданъчните постъпления в Бюджетите на социалното осигуряване, към 30.04.2014 г. те възлизат на 22,6 млн.лв, което представлява спад от 49,2% (22,0 млн.лв) спрямо същата отчетна дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. се отчита ръст от 124,7% (24,7 млн.лв.), а към 30.04.2012 г. се наблюдава отново спад на годишна база с 21,8% (5,5 млн.лв).
По отношение на Общинските неданъчни приходи (с доминираща роля в тях на местните такси), към 30.04.2014 г. те възлизат на рекордните за последните шест години 423,5 млн.лв, което е с 3,9 % (16,0 млн.лв) повече спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 10,6% (38,9 млн.лв.), а към 30.04.2012 г. – 8,6% (29,1 млн.лв). В сравнителен план, спрямо 30.04.2010 г. неданъчните приходи на общините се увеличават със 75,9 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – със 153,8 млн.лв.

Общите приходи на ниво Европейски средства (постъпленията по линия на усвояване на средства по Оперативните и предприсъединителните програми (ФАР, ИСПА, САПАРД) на ЕС) възлизат на 563,9 млн. лв., което е с 10,2% (52,4 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 511,5 млн.лв. (с 123,9% или 283,0 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 228,5 млн.лв. (с 53,5 % или 79,6 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 344,4 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. спадат с 222,8 млн.лв.

В структурно отношение картината е следната:

В рамките на КФП (което съответства на ниво Национален бюджет, тъй като по европейските средства не се събират данъчни приходи) данъчните приходи (към 30.04.2014 г.) имат следната структура: 69,5 % от тях се отчитат на ниво Държавен бюджет; 26,3 % – на ниво Бюджети на социалното осигуряване и 4,2% – на ниво Общински бюджет. За сравнение към 30.04.2013 г. това съотношение е било: 71,1%:24,9%:4,0%, а към 30.04.2012 г. – 71,1%:25,1%:3,8%.

Фигура 1. Основни групи данъчни приходи – изпълнение към 30 април (в млн.лв).
figura-1

Към анализираната дата с най-голям относителен дял от данъчните приходи на ниво Държавен бюджет е данъкът върху добавената стойност (нето) – 43.2% (приходите от тази група данъци заема 30,0%-ен дял в общите данъчни приходи, отчетени на ниво Национален бюджет/КФП). Приходите от ДДС към 30.04.2014 г. са в размер на 2 254.2 млн. лв. (27.2% от разчетените за годината), което е с 5.2% (124.1 млн. лв.) по-малко спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават със 713,2 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. спадат с 248,4 млн.лв.
Конкретно при анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г. на годишна база, се отчита по-лошо представяне в посочените приходи, с изключение на месец януари, когато се наблюдават повече приходи с 11,0%. Все пак в рамките на това представяне се забелязва тенденцията на забавяне на годишния темп на спад при посочените приходи (от един 12,8%-ен спад през месец февруари се стига до 5,2% спад през месец април). За сравнение, през същия период на 2013 г. се забелязва по-добро представяне при тези приходи на годишна база, като наблюдаваната тенденция в рамките на това представяне е на ускорено забавяне в годишния темп на ръст на приходите (ръст от 23,2% през месец февруари до ръст от 8,4% през месец април). За информация изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 бе 30,2% от разчетените за годината. Освен това, въпреки по-благоприятните тенденции на развитие в представянето на годишна база на приходите от ДДС за периода януари-април през 2013 г. спрямо 2014 г. изпълнението на тези приходи за бюджетната 2013 година бе 96,2% от актуализираните разчети за годината. Това дава основание да се направи оценка, че приходите от ДДС няма да се изпълнят в рамките на предвидения план.
След приходите от ДДС, с най-голям дял в структурата на данъчните приходи на ниво Държаен бюджет са приходите от акцизи (нето) – 22,2%. Към 30.04.2014 г. те са в размер на 1 158.1 млн. лв. (26.5% от разчетените за годината), което е с 3.5% (38.8 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 249,9 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. с 24,3 млн.лв.
При анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г. на годишна база, се отчита по-добро представяне в посочените приходи. Все пак в рамките на това представяне се забелязва тенденцията на ускорено забавяне в годишния темп на ръст на посочените приходи (от 19,2% темп на ръст през месец януари до 3,5% ръст през месец април). За сравнение, през същия период на 2013 г. се забелязва по-лошо представяне при тези приходи на годишна база, като наблюдаваната тенденция в рамките на това представяне е на ускорено забавяне в годишния темп на спад на приходите (спад от 15,4% през месец януари до спад от 3,6% през месец април). За информация изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 г. бе 26,0% от разчетените за годината, като за бюджетната 2013 година то бе 98,6% от актуализираните разчети за годината. На тази база се очаква посочените приходи да се изпълнят в рамките на предвиденото в края на годината.
Следват приходите от данъка върху доходите на физическите лица – с дял от 16,9%. Към 30.04.2014 г. те са на историческо високо ниво от 884,9 млн. лв. (33,6% от разчетените за годината), което е с 5.9% (49.5 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават със 179,4 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. с 230,9 млн.лв.
При анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г. на годишна база, се отчита по-добро представяне в посочените приходи. Все пак в рамките на това представяне се забелязва тенденцията на ускорено забавяне в годишния темп на ръст на посочените приходи (от 54,4% ръст през месец януари до 5,9% ръст през месец април). За сравнение, през същия период на 2013 г., на годишна база се забелязва сравнително по-добро представяне при тези приходи, като наблюдаваната тенденция в рамките на това представяне е на ускорено нарастване на приходите (спад от 3,5% през месец януари до ръст от 10,2% през месец април). За информация изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 г. бе 33,2% от разчетените за годината, като в края на бюджетната 2013 година бе 94,6% от актуализираните разчети. На тази база се очаква посочените приходи да не се изпълнят в рамките на предвиденото в края на годината. Като тук проблемът е в прекалено голямото надценяване от страна на планиращия орган, отколкото при събираемостта на този вид данък! Не може през 2013 г. да постигаш най-добрите приходи от 2008 година (вкл.) насам и след актуализация да имаш изпълнение спрямо плана с 94,6%. Затова дори и при актуализация на Бюджет 2014 г. и по-добрите приходи пак ще се очаква не изпълнение на плана!
На следващо място в структурата на данъчните приходи са приходите от корпоративен данък – с дял от 14,3%. Към 30.04.2014 г. та са в размер на 745.7 млн. лв. (47.4% от разчетените за годината), което е с 5.9% (46.8 млн. лв.) по-малко спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 48,1 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. спадат с 408,2 млн.лв.
При анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г., на годишна база се отчита по-лошо представяне в посочените приходи. Все пак в рамките на това представяне се забелязва тенденцията на ускорено забавяне в годишния темп на спад на посочените приходи (от 138,9% спад през месец януари до спад от 5,9% през месец април. За сравнение, през същия период на 2013 г. се забелязва също по-лошо представяне при тези приходи на годишна база, като наблюдаваната тенденция в рамките на това представяне е на ускорено забавяне в годишния темп на спад на приходите, завършваща с по-добри приходи на годишна база (спад от 87,1% през месец януари до ръст от 11,1% през месец април). За информация изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 г. бе 53,0% от разчетените за годината, като за бюджетната 2013 година то бе 101,0% от актуализираните разчети. На тази база се очаква посочените приходи да не се изпълнят в рамките на предвиденото в края на годината.
Постъпленията от мита и митнически такси към 30.04.2014 г. са в размер на 46.7 млн. лв. (34.3% от разчетените за годината), което е с 12.8% (5.3 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. Те заемат дял от 0,9% от общия размер на данъчните приходи в държавния бюджет. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. посочените приходи се увеличават с 15,7 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. спадат с 18,0 млн.лв.
При анализа на отчетните данни за изпълнението на държавния бюджет, за първите четири месеца на 2014 г., на годишна база се отчита по-добро представяне в посочените приходи. В рамките на това представяне не се забелязва ясно очертана тенденция (в края на януари имаме ръст от 7,0%; в края на февруари – ръст от 14,2%; в края на март – ръст от 9,7% и април – ръст от 12,8%). За сравнение, през анализирания период на 2013 г. се забелязва също по-добро представяне при тези приходи на годишна база, като се наблюдава тенденция на известно забавяне в годишния темп на ръст на приходите (ръст от 30,5% през месец януари до ръст от 14,1% през месец април). За информация, изпълнението на тези приходи към 30.04.2013 г. бе 34,5% от разчетените за годината, като за бюджетната 2013 година то бе 121,8% от актуализираните разчети. На тази база се очаква посочените приходи да бъдат преизпълнени над предвиденото в края на годината.

Разходна част

Когато не се изпълнява приходната част на бюджета се повдига дебат за разширяване на бюджетното салдо (в контекста на подпомагане на икономическата актичност чрез държавно потребление и инвестиции) или извършване на реформи с цел оптимизация на разходната част.
Към 30.04.2014 г. размерът на общите разходи по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) е 10 318.3 млн. лв. (31.7% от годишните разчети по КФП към ЗДБРБ за 2014 г.), което е със 7.8% (743.4 млн. лв.) повече спрямо 30.04.2013 г. За информация годишното изпълнение на показателя в края на месец април 2013 г. е било 30,2%, а през 2012 г. – 29,3%. За последните шест години посочените разходи отбелязват исторически връх. В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. (година на актуализация на бюджета) посочените разходи се увеличават с 1 525,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. (най-добрата откъм приходи бюджетна година) – с 3 406,1 млн.лв.
Конкретно, при анализа на отчетните данни за изпълнението на КФП, за първите четири месеца на 2014 г., се забелязва тенденция на ускоряване в темпа на ръст на общите разходи след като през месец януари на годишна база разходите растат с 5,2%; през месец февруари – със 7,3%; през месец март – със 7,2% и през април – със 7,8%.
Отправяйки поглед към изпълнението на бюджета (КФП) през 2013 г. ще видим, че изпълнението на бюджетните разходи в рамките на разглеждания период се е движело без ясно очертана тенденция. В края на януари, на годишна база, разходите нарастват с 5,8%; през февруари – със 7,4%; през март – с 4,6% и през април с 9,4%.
За сравнение, през 2012 г,. на годишна база, представянето на разходите показва тенденция на ускорен ръст през първите три месеца от годината (януари – ръст от 2,1%; февруари – ръст от 4,8% и март – ръст от 5,9%), като в края на април се отчита забавяне на този ръст (3,0%).

В институционално отношение картината е следната:

Общите разходи на ниво Национален бюджет (държавния бюджет, плюс бюджета на социалното осигуряване и общините, без вноската в бюджета на ЕС) възлизат на 8 666,7 млн. лв., което е с 2,4% (203,1 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 8 463, млн.лв. (с 9,0 % или 702,3 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 7 761,3 млн.лв. (с 0,9 % или 66,7 млн.лв по-малко спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. (година на актуализация на бюджета) посочените разходи се увеличават със 747,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. (втората най-добра откъм приходи бюджетна година след 2014 г.) – с 2 226,3 млн.лв.
По-детайлният анализ показва, че към 30.04.2014 г. разходите на ниво Държавен бюджет (величината, която се изпълнява със ЗДБРБ и обхваща републикански бюджет, бюджета на Народното събрание и бюджета на съдебната власт, без трансферите към др.институционални нива) са в размер на 2 752,2 млн.лв. (27.8% от разчетените за годината), което е с 2,7% (72,6 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 2 679,6 млн.лв. (с 8,6% или 211,8 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 2 467,1 млн.лв. (с 2,5 % или 63,2 млн.лв по-малко спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават със 100,4 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. – с 320 млн.лв.
По отношение на извършените разходи в Бюджетите на социалното осигуряване към 30.04.2014 г. те са на исторически нива в размер на 4 258,8 млн. лв., което е ръст от 9,3% (361,9 млн.лв) спрямо същата отчетна дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в размер на 9,3% (333,1 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. ръстът е 1,5% (50,9 млн.лв). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 913,3 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. – с 1 800,1 млн.лв.
По отношение на общинските разходи, към 30.04.2014 г. те възлизат на 1 353,2 млн.лв, което е с 2,5 % (34,6 млн.лв) по-малко спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. при тях се се наблюдава ръст от 12,8% (157,4 млн.лв.), а към 30.04.2012 г. отново спад – с 3,0% (38,4 млн.лв). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи намаляват с 913,3 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. – се увеличават с 210,6 млн.лв.

Общите разходи на ниво Европейски средства възлизат на рекордните 1 229,9 млн. лв., което е със 71,8% (514,2 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 715,7 млн.лв. (с 15,2 % или 94,5 млн.лв повече спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 621,2 млн.лв. (с 60,4 % или 233,8 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 634,7 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. –с 1 044,2 млн.лв.
В рамките на тези разходи особено внимание заслужава представянето на показателя капиталови разходи. Така например към 30.04.2014 г. те възлизат на 826,9 млн.лв, което е с 103,9% (421,3 млн. лв.) повече спрямо същата отчетна дата на предходната година. За сведение, към 30.04.2013 г. тези постъпления са били 405,6 млн.лв. (с 15,6 % или 75,2 млн.лв по-малко спрямо 30.04.2012 г.), а към 30.04.2012 г. – 480,8 млн.лв. (с 79,5 % или 212,9 млн.лв повече спрямо 30.04.2011 г.). В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 496,8 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. – с 700,4 млн.лв.
Извън посочените разходи, от държавния бюджет се извършват и трансфери.
Към 30.04.2014 г. те възлизат на 3 330,2 млн.лв., което е с 1,5 % (34,5 млн.лв.) повече спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 6,7% (207,7 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. ръстът е 14,8% (397,4 млн.лв). За информация, спрямо 30.04.2010 г. трансферите се увеличават с 668,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – с 1257,1 млн.лв.
В институционален план най-голям дял от предоставените трансфери потребяват бюджетите на социалното осигуряване (дял от 60,3%), общините (27,6%) и др. разпоредители (ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, БТА и др.) с дял от 4,2%.
Конкретно към 30.04.2014 г., на годишна база, трансферите за Бюджетите на социалното осигуряване нарастват със 7,4% (138,5 млн.лв) спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. този ръст е в рамките на 4,5% (80,2 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. ръстът е в размер на 39,6% (508,3 млн.лв). Спрямо 30.04.2010 г. посочените трансфери се увеличават с 596,8 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – със 1 117,1 млн.лв.
По отношение на общините към 30.04.2014 г., на годишна база, трансферите спадат с 5,8% (56,7 млн.лв) спрямо същата дата на предходната година. Към 30.04.2013 г. се отчита ръст от 11,1% (97,5 млн.лв.). Към 30.04.2012 г. се регистрира отново спад в размер на 2,6% (23,1 млн.лв). Интересно е, че представянето на разходите на общините е обусловено от динамиката на предоставените от държавния бюджет трансфери.

В структурно отношение картината е следната:

В рамките на Националния бюджет разходите (към 30.04.2014 г.) имат следната структура: 49,1 % от тях се отчитат на ниво Бюджети на социалното осигуряване; 31,8% – на ниво Държавен бюджет; 15,6 % – на ниво Общински бюджет. За сравнение към 30.04.2013 г. това съотношение е: 46,0%:31,7%:16,4%, а към 30.04.2012 г. – 45,9%:31,8%:15,9%.
Детайлният анализ показва, че на ниво Държавен бюджет най-големи разходи се правят за заплати и възнаграждения на персонала – с рекордните 812,5 млн.лв. Това е с 4,9% (38,2 млн.лв) повече спрямо предходната година. Към 30.04.2013 г. на годишна база този ръст е в рамките на 7,5 % (54,0 млн.лв). Спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 34,3 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – със 168,4 млн.лв.
На ниво Бюджети на социалното осигуряване най-големи разходи се правят за социални дейности и стипендии – рекордните 4 212,1 млн.лв. Това е с 9,4% (361,7 млн.лв) повече спрямо предходната година. Към 30.04.2013 г. на годишна база този ръст е в рамките на 9,0 % (317,4 млн.лв), а към 30.04.2012 г. – 1,5 % (53,1 млн.лв). Спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи се увеличават с 900,0 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – със 1 784,2 млн.лв.
На ниво Общински бюджети най-големи разходи се правят за текуща издръжка – 576,3 млн.лв. Това е с 7,3% (361,7 млн.лв) по-малко спрямо предходната година. Към 30.04.2013 г. на годишна база се отчита вече ръст в рамките на 11,4 % (63,6 млн.лв), а към 30.04.2012 г. – отново спад в размер на 0,4 % (2,4 млн.лв). Спрямо 30.04.2010 г. посочените разходи намаляват с 4,6 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – се увеличават със 78,4 млн.лв.

Бюджетно салдо

След прегледа на представянето и структурата на приходната и разходната част на бюджета, се насочваме към динамиката на бюджетното салдо – резултатът от развитието на приходната и разходна част на бюджета.
Към 30.04.2014 г. е отчетено отрицателно бюджетно салдо по КФП в размер на 864.5 млн. лв., което е формирано от дефицит по националния бюджет в размер на 454.1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 410.4 млн. лв. За сравнение за същия период на предходната година по КФП е отчетено отрицателно бюджетно салдо в размер на 286.4 млн. лв., в т.ч. дефицит в размер на 126.3 млн. лв. по националния бюджет и дефицит по европейските средства в размер на 160,1 млн. лв., а през 2012 г. – общ дефицит в размер на 217,1 млн. лв, от който излишък по националния бюджет в размер на 164,1 млн.лв и дефицит по европейските средства в размер на 381,2 млн.лв.

Фигура 2. Представяне на бюджетното салдо към края на месец април (в млн.лв).
figura-2

От всичко това личи, че дефицитът по КФП постъпателно се разширява, след като към 30.04.2014 г. той нараства с 201,9 % (578,1 млн.лв.) спрямо същия период на предходната година. За сравнение към 30.04.2013 г. на годишна база този ръст е в рамките на 31,9% (69,3 млн.лв). Едва за същия период на 2012 г. се отбелязва спад с 60,7% (334,9 млн.лв.). В структурно отношение салдото по национални бюджет се влошава спрямо анализирания период на 2012 г. с 618,9 млн. лв. Подобно е положението и при салдото по европейските средства. Тук обаче за анализирания период в рамките на 2012, 2013 и 2014 г. се наблюдава перманентен дефицит, докато при представянето на салдото по националния бюджет през първата от цитираните години имаме положително салдо.
Към края на първите четири месеца на 2014 г. на ниво Държавен бюджет се отчита отрицателно бюджетно салдо в размер на 568,0 млн.лв. За сравнение за същия период на предходната година отрицателното салдо е в размер на 169,5 млн.лв. През 2012 г. бюджетното салдо е положително в размер на 16,2 млн.лв. През 2011 г. е отчетен отново дефицит в размер на 55,0 млн.лв.
На месечна база картината е следната:
През януари 2014 г. се отчита дефицит за месеца в размер на 373,2 млн.лв.; през месец февруари – дефицит в размер на 315,0 млн.лв.; през март – дефицит в размер на 185,8 млн.лв и през април – излишък в размер на 9.5 млн.лв. За сравнение, през 2013 г. представянето на бюджетното салдо е следното: януари – дефицит от 536,4 млн.лв; февруари – дефицит от 195,5 млн.лв; март – дефицит от 63,7 млн.лв. и април – излишък в размер на 509,0 млн.лв. През 2012 г. тенденцията е същата: януари – дефицит от 297,8 млн.лв; февруари – дефицит от 267,2 млн.лв; март – дефицит от 122,2 млн.лв и април – излишък от 470,1 млн.лв. През 2011 г. имаме: януари – дефицит от 477,4 млн.лв; февруари – дефицит от 273,1 млн.лв; март – излишък от 8,6 млн.лв и април – излишък от 190,0 млн.лв. През годината на актуализация на бюджета (2010 г.) картината е следната: януари – дефицит в размер на 499,1 млн.лв; февруари – дефицит от 899,1 млн.лв; март – дефицит от 270,9 млн.лв и април – излишък в размер на 369,2 млн.лв.

Фигура 3. Представяне на бюджетното салдо в рамките на месец април (в млн.лв).
d184d0b8d0b3d183d180d0b0-3

Оценки, коментари и прогнози

На база извършения преглед на представянето и тенденциите в структурата на бюджета може да се направят следните изводи/оценки и прогнози:
1/ Представянето на общите приходи по КФП към 30.04.2014 г. е по-добро спрямо същия период на предходната година – в номинално изражение с 165,2 млн.лв. По-лошо изпълнение обаче се наблюдава спрямо миналогодишните разчети в ЗДБРБ – с 0,1 п.п.
– Без значение дали приходите по КФП се изпълняват с най-добър процент спрямо закона (както каза премиера, въпреки че през 2013 г. изпълнението е било с 0,1 п.п. по-добро спрямо 2014 г.!), факт е, че в рамките на последните 5 години (2009-2014 г.) общите приходи по КФП в края на разглеждания период отбелязват исторически връх и възлизат на 9 453,8 млн.лв. Те са само със 163,0 млн.лв. по-малко спрямо същия период на 2008 г. В институционално отношение след влизането на страната ни в ЕС, от началото на 2008 г. започва да се прилага класификация, според която вече се съставя Национален бюджет и бюджет на европейските средства. Важно е да се отбележи това, тъй като именно представянето на националния бюджет е този показател, който трябва да се следи приоритетно от публиката, а не състоянието на КФП. Основен довод за това е, че другият съставен елемент – европейските средства – проявяват непоследователна и неустойчива динамика на развитие, т.е. КФП е зависима в по-голяма степен от един непрогнозируем фактор на въздействие, отколкото от прогнозируем такъв. Така например през 2014 г. общите приходи по Националния бюджет регистрират исторически връх за последните 6 години. Спрямо 2008 г. (най-силната година за бюджета ни в целия период и последната година преди настъпването на глобалната икономическа криза) тези постъпления са с около 60 млн. лв повече.
В рамките на националния бюджет подобна тенденция се наблюдава и при отчетените приходи на ниво бюджет на социалната система и бюджет на общините. Прави впечатление, че в рамките на националния бюджет по-лошо изпълнение показват общите приходи на ниво Държавен бюджет (спад на годишна база с 1,1 % или номинално с 63,7 млн.лв. по-малко). За сравнение, спрямо същия период на 2010 г. (година на актуализация на бюджета) тези приходи нарастват с 1 033,2 млрд.лв., а спрямо 2008 г. спадат с 637,7 млн.лв;
2/ В структурно отношение на ниво КФП всички групи приходи (данъчни, неданъчни и помощи) показват по-добро изпълнение на годишна база – съответно данъчните приходи са с ръст от 1,7 % (или 123,1 млн.лв); неданъчни приходи – ръст от 0,9 % (11,7 млн.лв) и помощи/постъпления от ЕС – ръст с 5,5% (30,3 млн.лв.).
– Конкретно данъчните приходи показват по-добро изпълнение на годишна база на ниво Национален бюджет, бюджет на социалната система и бюджет на общините. Прави впечатление, че данъчните приходи показват по-лошо изпълнение на ниво Държавен бюджет (спад от 0,5% или 27,5 млн.лв). Тази оценка се потвърждава и от по-ниския процент на изпълнение на разчетените със ЗДБРБ (30,1%). За сравнение този показател година по-рано е бил 31,6%. Въпреки това, спрямо 30.04.2010 г. тези приходи се увеличават с 1 234,5 млн.лв. Спрямо същия период на 2008 г. те спадат с 406,6 млн.лв.
– По отношение на неданъчните приходи – по-добро изпълнение на годишна база се отчита на ниво Национален бюджет и ниво Общини. По-лошо изпълнение се отчита на ниво Държавен бюджет и Бюджет на социалната система. За сведение, спрямо 30.04.2010 г. неданъчните приходи при първите спадат със 177,1 млн.лв., а спрямо 2008 г. този спад е в размер на 183,1 млн.лв.
– Интересно е да се отбележи, че в рамките на националния бюджет непрекъснато се увеличава отн.дял на общините в общия размер на неданъчните приходи за сметка на държавния бюджет. През 2008 г. общинските неданъчни приходи дават 20,7 % от приходите, а държавния бюджет – 68,7%. През 2014 г. вече тези показатели са съответно – 31,1% и 52,2%.
3/ На годишна база общите разходи по КФП към 30.04.2014 г. са по-големи спрямо същия период на предходната година – в номинално изражение с 743,4 млн.лв. Този факт се потвърждава и от по-високия процент на изпълнение от годишните разчети през 2014 г. спрямо 2013 г. (с 1,5 п.п.).
– Важен момент е, че за последните шест години посочените разходи отбелязват исторически връх. В сравнителен план спрямо 30.04.2010 г. (година на актуализация на бюджета) посочените разходи се увеличават с 1 525,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008г. (най-добрата откъм приходи бюджетна година) – с 3 406,1 млн.лв;
– Конкретно, в институционален план се регистрират на годишна база рекордни разходи на ниво Национален бюджет (8 666,7 млн.лв.) и Европейски средства (1 229,7 млн.лв). Негативна тенденция е, че тези разходи постоянно нарастват за разглеждания период в последните шест години. В рамките на Националния бюджет подобна тенденция се наблюдава и при отчетените приходи на ниво Бюджети на социалната система (с рекордните 4 258,8 млн.лв) и на ниво Държавен бюджет, където по-високи разходи се наблюдавата само през 2009 г. Изключение правят извършените разходи на ниво Бюджет на общини, където те са 34,6 млн.лв. по-малко спрямо същата отчетна дата на предходната година и с 92,3 млн.лв спрямо 2009 г. Въпреки това, спрямо 30.04.2008 г. разходите на общините се увеличават с 210,6 млн.лв.
– За период от шест години отн.дял на разходите на социалноосигурителната система в общите разходи на националния бюджет непрекъснато расте, като през 2014 г. той заема около 50 %. В структурно отношение през 2014 г. разходите за заплати и възнаграждения на персонала на ниво Държавен бюджет и разходите за социални дейности и стипендии на ниво Бюджет на социалната система (които представляват най-високите отн.разходи в съответните бюджети) регистрират рекордно високи стойност. От друга страна разходите за текуща издръжка на ниво Общински бюджет регистрират средни нива.
– Отчетливо впечатление прави, че всички видове разходи – в институционален и структурен план – показват сравнително най-високи стойности през 2010 и 2013 г. (годините на актуализация на бюджета). През 2014 г. разходите показват по-големи нива дори и от тези години.
– Освен разходите, и предоставяните от държавния бюджет трансфери на други институционални нива показват рекордно високи нива през 2014 г. (за информация, спрямо 30.04.2010 г. трансферите се увеличават с 668,5 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – с 1257,1 млн.лв.). Конкретно увеличение бележат те за Бюджета на социалната система (спрямо 30.04.2010 г. посочените трансфери се увеличават с 596,8 млн.лв., а спрямо 30.04.2008 г. – със 1 117,1 млн.лв.), докато средствата за общините спадат (56,7 млн.лв). Интересно е, че представянето на разходите на общините е обусловено от динамиката на предоставените трансфери.
– В институционален план най-голям дял от предоставените трансфери потребяват бюджетите на социалното осигуряване (дял от 60,3%), общините (27,6%) и др. разпоредители (ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, БТА и др.) с дял от 4,2%.
– Важна зависимост е, че от 2011 г. към 30.04. трансферите, излизащи от държавния бюджет към други институционални нива в рамките на Националния бюджет (Социална система, общини и др.разпоредители) превишават собствените му текущи и капиталови разходи.
4/ Особено голямо внимание трябва да се обърне на състоянието на бюджетното салдо по КФП, след като към 30.04.2014 г. се отбелязва дефицит в размер на 864,5 млн.лв. Това е най-високата му стойност за период от четири години. За сравнение последното най-високо ниво на този показател е към 30.04.2010 г. (1 299,7 млн.лв.). Именно през 2010 година, в исторически план, се отчете един от най-големите бюджетни дефицити, което беше съпроводено с актуализация на Бюджет 2010 г. Ако приемем, че е нормално представянето на салдото по европейските средства (от влизането ни в ЕС то се характеризира с перманентно дефицитно проявление), то буди притеснение, че подобна на горната тенденция на развитие показва и салдото по Националния бюджет. Тази динамиката личи и в представянето на салдото в Държавния бюджет.
– От една страна представянето на бюджета извежда друга неблагоприятна тенденция при салдото на месечна база (виж фигура 2 и 3). Така например за месец април се отчита излишък от 9,5 млн.лв. За сведение, този месец е на излишък в последните шест години години, обусловен от силния от гледна точка на данъчната кампания период. В случая буди внимание фактът, че в сравнителен план за април 2010 г и 2013 г. се отчита много по-голям излишък съответно от 369,2 млн.лв и 509,0 млн.лв., в годините, в които се наложи актуализация на бюджета. Все пак тази зависимост не може да се оцени напълно като силно негативна, след като ниския бюджетен излишък по КФП за април 2014 г. е повлиян в по-голяма степен от рекордно високия дефицит по европейските средства (това от своя страна е положителна тенденция след като се усвояват все повече средства от ЕС в българската икономика – индикатор за това е рекордно високото ниво на капиталовите разходи в рамките на бюджета на европейските средства – в размер на 826,9 млн.лв.), докато в края на месец април по Националния бюджет се регистрира излишък в размер на 170,8 млн.лв (за сравнение в края на месец април 2013 г. се отчита излишък от 348,5 млн.лв.).
– От друга страна, достигнатият рекорден дефицит по КФП в края на април 2014 г. е обусловен от нивото на общите разходи (вкл. вноска в бюджета на ЕС). Да припомним, че в последните шест години, на месечна и годишна база, то е на рекордни стойности (съответно за самия месец април те са 2 869,4 млн.лв, а с натрупване за годината – 10 318,3 млн.лв). Дори през 2008 г., когато икономиката е в пика си и съответно приходите високи, правителството не си позволява подобни нива на разходите. Успоредно с това трябва да се отбележи, че общите приходи по КФП към края на месец април 2014 г. (на месечна и годишна база/с натрупване) са вторите най-добри в рамките на разглеждания шест годишен период. Единствено през 2008 г., последната добра година за икономиката (и най-добрата бюджетна година!) преди настъпването на глобалната криза, посочените приходи са по-добри.
Важна подробност е и факта, че в сравнителен план, извършените разходи на годишна база са със 743,4 млн.лв повече спрямо 30.04.2013 г., докато приходите са със само 165,2 млн.лв повече. За сравнение тези показатели към 30.04.2013 г. (година с актуализация на бюджета!) на годишна база са съответно – 820,8 млн.лв и 751,5 млн.лв.
5/ Има няколко тенденции, който подкрепят тезата за актуализация на бюджет 2014 г. (заб: тъй като Законите за бюджета на РБългария обхващат изпълнението на приходите и разходите на ниво Държавен бюджет, то фокусът при даването на оценки трябва да е именно върху неговото състояние и динамика).
– Известно е, че първите четири месеца на годината обхващат най-силния от гледна точка на данъчните постъпления период. През този период се плащат корпоративните данъци, подоходните данъци и повечето от местните данъци и такси (които са общински приходи), плюс вноската на БНБ в държавния бюджет (62,3 млн. лв за тази година – по данни на БНБ това е най-ниското й ниво от 1998 г. насам). В тези условия обаче общите приходи и конкретно данъчните приходи изостават – съответно те са с 1,1 % (63,7 млн.лв) и 0,5 % (27,5 млн.лв) по-малко спрямо същата отчетна дата на 2013 г. Да си припомним, че Бюджет 2013 г. бе актуализиран.
– Когато стане дума за актуализация, първото което се гледа е изпълнението/събираемостта на бюджетните приходи и по-точно данъчните такива. На ниво Национален бюджет (вкл. централното правителство, общини и социалноосигурителната система) на годишна база данъчните приходи растат с 1,67 %. С Доклада към Закона за държавния бюджет за 2014 г. обаче този ръст е планиран да бъде 8,75% в края на годината (заб: посочения бенчмарк се получава като планирания за 2014 г. размер на дадения вид приход се раздели на реалното изпълнение на тези приходи за 2013 г. ). Т.е. това означава, че за да се изпълни плана за годината тези приходи трябва да растат средно със 9-10 % до края на годината.
– Конкретно в рамките на Националния бюджет, данъчните приходи в държавния бюджет са с 0,5 % по-малко спрямо същата дата на предходната година. При бенчмарк от 11,1%. Т.е. за да се изпълни плана за годината тези приходи трябва да растат средно със 14-15 % до края на годината. От друга страна, приходите от осигуровки (които са данъчни приходи) в бюджета на социалното осигуряване растат със 7,4% спрямо година по-рано. При бенчмарк от 3,4%. Следователно приходите от осигуровки изпреварват плана и тяхното представяне не е повод за притеснение. По подобен начин стоят нещата при данъчните приходи на общините (третият съставен компонент на Националния бюджет). Така например тези приходи са с 5,3% повече спрямо същата дата на предходната година. При бенчмарк от 3,2%, може да се направи извода, че планът за годината се изпълнява спокойно. Така общият извод е, че изоставането на данъчните приходи в националния бюджет се дължи на изпълнението на приходите на ниво Държавен бюджет, докато процесите в бюджета на социалната система и общините смекчават негативите, носени от представянето в рамките на държавния бюджет. Следователно представянето на приходите в държавния бюджет ще преопределят в бъдеще състоянието на националния бюджет.
– Наблюдавайки тенденциите на развитие в рамките на данъчните приходи на ниво Държавен бюджет се забелязва бъдещо затвърждаване и развитие на горецитираните стойности: за първите четири месеца на 2014 г., се наблюдава отчетлива тенденция на ускоряване на темпа на спад на посочените приходи след като на годишна база през месец януари приходите растат с 20,4%; през месец февруари – се отчита спад от 0,2%; през месец март – спад от 0,4% и през април – спад от 0,5%. Отправяйки поглед към изпълнението на бюджета през 2013 г. ще видим, че изпълнението на данъчните приходи в рамките на разглеждания период се е движело относително по-добре. В края на месец февруари приходите растат с 4,0%, а през април – с 5,6%. За сравнение през 2012 г. представянето на приходите показва тенденция на ускорено забавяне – ръст на годишна база от 16,0% през месец февруари; 13,1% – през март и 11,5% през април.
– Конкретно на ниво Държавен бюджет различните групи данъчни постъпления се изпълняват различно. Така например приходите от ДДС са с 5,2 % по-малко спрямо същия период на 2013 г., при бенчмарк от 12,4%. Така за да се изпълни плана за годината трябва да се постигне среден ръст от над 20% до края на годината. Подобно е положението с приходите от корпоративни данъци. На годишна база тези приходи са с 5,9% по-малко, при бенчмарк от 5,2% или за да се изпълни плана ще е нужно да растат средно с около 12% до края на годината. Все пак се наблюдават и положителни моменти, след всички останали групи данъчни приходи показват сравнително добро представяне. Приходите от данъка върху доходите на ФЛ са с 5,9% повече спрямо 2013 г., при бенчмарк от 12,8%. Приходите от акцизи растат на годишна база с 3,5% при бенчмарк от 7,9%. Най-добри тенденции се отчитат при приходите от мита и от другите данъци. При митата на годишна база се постига ръст от 12,8% при бенчмарк от -6,8%, а при другите данъци (най-вече данъци от хазартна дейност) имаме ръст от 119,9% спрямо бенчмарк от 40,0%.
– В допълнение, на база прегледа на изпълнението и тенденциите на развитие в различните групи данъчни приходи могат да се направят следните прогнозни оценки: 1/ приходите от ДДС и корпоративен данък няма да се изпълнят в рамките на предвидения план (към 30.04. 2014 г. те изостават номинално спрямо същия период на 2013 г., както и съобразно изпълнението спрямо годишните разчети в ЗДБРБ); 2/ приходите от данъка върху доходите на физическите лица, от акцизи и мита ще се изпълнят съобразно планираното. Но при положение се запази същия темп на нарастване и тенденции на развитие при тези групи данъчни приходи.
– Трябва да се има предвид, че при актуализацията на бюджета за 2013 г. бяха коригирани в посока надолу предварителните очаквания за изпълнението на приходите в бюджета. В структурно отношение данъчните приходи бяха записани с около 600 млн.лв по-малко спрямо първоначалния план на правителството. За сметка на това неданъчните приходи бяха записани с около 350 млн. лв повече спрямо първоначалния план. В групата на данъчните приходи с най-големи корекции се отчетоха постъпленията от ДДС, акцизи и данъка върху доходите на физическите лица. От друга страна бюджетните разходи бяха завишени с около 280 млн.лв, най-вече по линия на увеличаване на резерва за непредвидени и неотложни разходи (използван от всички правителства като буфер при евентуално неизпълнение на бюджета). В резултат на това планираното отрицателно бюджетното салдо (дефицит) нарастна с около 500 млн.лв. В тази връзка и предвид изложеното дотук може да се очаква през 2014 г. развитие по отношение на държавния бюджет подобно на това през 2013 г., ако се изпълнят очакванията за неизпълнение на приходите от ДДС и корпоративен данък. За сведение тези два типа данъци заемат дял от 57,5 % в общите данъчни приходи.
– От друга гледна точка през тази година трудно биха се актуализирали в посока нагоре разходите, тъй като за разлика от 2013 г. отрицателното бюджетно салдо е планирано на достатъчно високо ниво, което не позволява увеличаване на държавното търсене в стопанството през втората половина на 2014 г. (в опит да се стимулира икономиката чрез инвестиции и потребление от страна на държавата). Ако това се случи, съобразно неизпълнението на приходите, това би довело до по-голям реален дефицит в края на годината над позволените 3% от БВП. С последствие стартиране на наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия. В заключение по тази линия на разсъждение – явно, че икономиката работи с относителни добри темпове, щом фискът все пак отчита рекордно високи данъчни приходи (косвени, преки, местни данъци плюс социални осигуровки). С оглед на това не е нужно държавата да прави извънредни разходи в опит да се стимулира икономическата активност. Т.е. актуализацията на бюджета днес не е в толкова голяма степен проблем на икономиката, колкото на институциите (хората), които правят плановете и администрират публичните средства. Така или иначе, Ако се случи актуализация подобна на тази през 2013 г. то това ще е в по-голяма степен заради популистки или корпоративни харчове, обвързани с изборния цикъл.
6/ като цяло дори да се прибегне до актуализация на Бюджет 2014 г., съобразно развитието на бюджетна рамка през 2012 и 2013 г., когато в края на 2012 г. общите приходи по КФП се изпълниха на 96,0% спрямо годишните разчети по КФП към ЗДБРБ за 2012 г., а в края на 2013 г. изпълнението бе 94,9% спрямо годишните разчети по КФП към ЗДБРБ за 2013 г. (95,4% спрямо актуализираните разчети със ЗИД на ЗДБРБ за 2013 г.) може да се направи извода, че през 2014 г. изпълнението на КФП няма да е в рамките на планираните със ЗДБРБ 2014 (и доклада към него) развития на бюджетните параметри. Което е от значение повече за средносрочната бюджетна стратегия на правителството, отколкото за настоящият бюджет.

Заб: Този документ не е в състояние да обхване всички гледни точки по проблема, което изисква неговото допълване и развитие в бъдеще.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: